මුස්ලිම් වෙළෙන්ඳන්, ෂරියා / ඉහ්වාන් මිණීමරුවන් කරගැනීම – 2

මැකියාවේලි ශාස්ත්‍රය අනුගමනය කල මුවර් නායකයින් ලෝනා ශ්‍රීමතී දේවරාජා විසින් 1994 දී ලියූ මුස්ලිම් ශාන්ත-දාන්ත තීන්ත කූඩු පිළිඹඳ සාම-සමාදාන පොතේ කතාව සසැඳිය යුත්තේ, ඊට පෙර 1987 දී වසුන්‌ධරා මෝහන් විසින් කල අචාර්ය උපාධි නිබන්ධනයේ පෙන්වන කරුණු සමඟය. “අයිඩන්ටිටි ක්‍රයිසිස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම්” මෙය ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් සරසවියේදී කරණ ලද්දකි. මෙම … Continue reading මුස්ලිම් වෙළෙන්ඳන්, ෂරියා / ඉහ්වාන් මිණීමරුවන් කරගැනීම – 2